В ДЧЕОПЛ се преподават чужди езици за студенти на ТУ - София и български език за чуждестранни студенти на университета.